บัญชีดำของเกมที่ชนะเกมในต่างประเทศของจีนดูเหมือนจะขยายตัวมากขึ้น

A Beginner’s Guide to Poker’s Mixed Games

It’s a new year, and with it comes the potential for new excitement and opportunities.
When it comes to poker, that’s no different. Along with studying and dedicating yourself more to your game of choice (for most, No Limit Hold ‘em), It’s also a great time to take up a new game… or 8, or 10.
Anyone who knows me knows I love the mixed games, and it thrilled me to see over 16,000 players kicking off the year in a small stakes 8-game tourney on PokerStars recently.

Mixed games are alive, well, and growing, and I would love to see them grow even more this year with new players.
As such, I wanted to put together a quick guide of beginners’ tips for the games in a standard 8- to 10-game mix.
This will consist of some very fundamental advice for the newest of players (and like any strategy advice in poker, there are always exceptions), but at the end of this guide I’ll also point you towards some excellent resources that will go far more in depth than I will.

First, a general rule for all games: know the basic rules of whatever you’re playing before you jump in. I can’t tell you how many times I’ve seen beginners playing 2-7 draw games like they’re Five Card Draw or Ace to Five. Know the fundamentals and give yourself a fighting chance.
And since No Limit Hold ‘em is in an 8-game mix, I’ll just leave this here: Enough with the open limping!
I’m not going to get into it all, but where we’re at in 2021 when it comes to No Limit Hold ‘em theory, it’s universal (outside of the highest levels) that open limping is just not a good play.
Okay, mini-rant over. I’ve gone and calmed down a bit (read: dusted off some bankroll money, lol) by playing some live dealer casino 2021. Now, let’s get to the good stuff!
Pot Limit Omaha: No danglers!
One of the appeals for new players to the great game of Pot Limit Omaha (said with Joey Ingram emphasis) is the action provided by having four hole cards instead of two. Twice the cards = twice the fun, right?
Well, if you’re playing with 3 cards while everyone else is playing with 4, you’re instantly at a huge disadvantage.
Got a random low card along with those 3 sweet broadway cards? That dangling low card instantly kills a good chunk of your equity. Barring a crazy rare runout giving you trips or better with that random dangler, your starting hand is seriously hampered.
Plain and simple, you’re given 4 cards. Make sure they all work together in some fashion.
Limit Hold ‘em: Bet and raise small pairs, don’t limp and call
The structure of the game may be the same, but the differences between Limit and No Limit Hold ‘em are huge.
One of the major ways in which the games diverge in strategic approach is how to play hands that in No Limit you’d be happy seeing flops with, and cashing in on implied odds. Well in Limit, that’s just not a thing. You do not want to go multiway with small pairs, especially out of position. You want to play pots heads up as much as possible, and not give the big blind incentive to see the flop. As such, you need to be raising and 3-betting small pairs preflop.
Postflop, having position is huge because just like in No Limit Hold ‘em, way more often than not, you won’t flop a set. Pairs are great, but they can still be vulnerable to whatever your opponent had preflop, given that despite your 3-bet, they’ll still be getting tremendous odds on a call.
Be ready to keep up the aggression, but with great odds both preflop and on the flop, your opponent will rarely fold, so have an idea of how they play, and whether or not you’ll be able to get them off their hand with sustained aggression, (especially on the turn, where the bigger bet sizes begin) if the board doesn’t run out in your favour.
Many times that small pair may end up the winner at showdown vs. missed draws or overcards that missed.

Omaha 8 or Better: No middle card garbage
Split pot games cause new players a lot more problems than they should.
Although there are plenty of ways to have chips pushed to you with high and low possibilities, the goal is to scoop the entire pot. Along with generally playing WAAAAAAY too many hands, far too often new players start with hands that look enticing but give them no shot at scooping.
Hands like 679J or JT65 may look promising, with plenty of straight-y possibilities (and flush potential if suited), they have huge potential for disaster.
In small stakes games, you’re very likely to find yourself in multiway situations postflop. If you make a straight, and a 3-flush hits the board, someone likely has you beat with a flush. Even if you have a flush, its vulnerable to better flushes, and above all, if a low comes on board it’s VERY likely your weak low won’t be good.
Hands like these leave you praying to win half the pot at best with marginal made hands. These are situations you want to avoid. Start with hands that have good potential to win you both halves of the pot. Will it mean you have to fold a lot? Yup, but I’m sure you’d rather keep your chips than give ’em away to strangers, right?
Hands with aces in them are off to a great start. Add a low card like a 2 or a 3, sprinkle in some high hand potential with big pairs, suitedness to the ace, or another wheel card (2,3,4,5), and you’ve got a recipe for success more often than not in Omaha 8 or Better.
Razz: You need 5 cards to make a winning hand
Ok, this may seem obvious as a basic rule of most poker games, including Razz, but the point I want to make here is that on 3rd (and 4th) street in Razz, you have an incomplete hand. As such, piling in multiple bets on these streets is generally not a good play.
Equities run much closer than you might expect in the early streets of Razz. Sure, you may have A23 vs. your opponent’s door card 8, or even a defended bring in, but only 60% of your hand is made. Piling in bets based on the “strength” of your hand this early is dangerous. Here come the broadway cards and a paired 3 the rest of the way (seriously… why does that always seem to happen?!). Now how does that A23 look?
If you catch good on 4th and your opponent(s) catch bad, then you can start applying pressure, but unless you have a notable advantage in the hand, piling in bets on early streets is a pitfall that beginners should avoid.
7 Card Stud: Do not double bet on 4th street
The Tournament Director’s Association (TDA) actually removed this archaic rule (when an open pair is shown on 4th street, that player has the option to make a double bet; e.g., In a 5-10 game, you can bet 10 instead of 5) recently for TDA-approved tournament play, but you may still find this option available in cash games and online.
Don’t do it!
In a game with no exposed cards, a big bet could still represent a bluff, but in stud, where your cards are right there for everyone to see, why in the world would you want to scare away your opponents with a big bet holding an open pair?! The minimum you’re representing is two pair, and only a comparable hand or huge draw can reasonably continue. As always, there could be rare exceptions, but in general it’s a terrible play.
Stud 8 or better: 9s, 10s, and high cards kill your starting hand
Okay, straight up: If you have a 9 or a 10 as your door card, unless you’re rolled up (3-of-a-kind on 3rd street), maybe have buried aces, or maybe, MAYBE have a 3-card straight flush, FOLD!
Again, there can be exceptions based on who your opponents are and your position in the hand, but in general 9s and 10s are the very worst cards you can have in your hand in Stud 8. Picture cards usually pose the same problem if they’re unpaired to start the hand.
Essentially if you have two babies and a high card banana to start, your hand is trash. Forget about thinking about “well I have two low cards, I could maybe make a low.” Great, but unless you also pair that high card, or run out a low straight or flush, you’re very unlikely to win both sides of the pot.
Just like in Omaha 8, scooping the pot is your goal. And like in many small stakes games, there are likely to be more multiway pots with opponents making these mistakes. As such, you need to be the player starting strong and giving yourself the best chance to win the entire pot with stronger starting hands.
Bonus tip: Razz hands pose equal danger. Not all 3-low-card starting hands are created equal. Hands like 863 and 752 that are unconnected and unsuited may win you the low, but are very unlikely to win you the high as well.
Always be playing to scoop the pot in split pot games.
2-7 Triple Draw: Don’t leave home without a deuce
This is an easy one. The game is deuce to seven triple draw. Not three to eight, not four to nine. Deuce to Seven.
Therefore, if your starting hand does not have a deuce in it, you begin at a huge disadvantage. Simply because without a deuce, the best hand you can make is 86543, the ninth-best hand possible. Furthermore, if you don’t have a deuce, and your opponents are competent, they are likely to have one, limiting your ability to catch one.
As always, there are some rare exceptions. If you are dealt a pat 8 without a deuce for example, you do not want to break this hand, as it is quite strong, and you should be playing it aggressively before the first draw. However, if you are drawing, you should have that deuce in your hand.
Imagine if you have 7543x. Sure you have a draw to #1, the best hand you can make, but you can only draw that deuce. If you draw an 8, you have a good hand (87543), but it’s only the 13th best hand possible and can easily be outdrawn, especially against multiple opponents.
If you have 7432x, you’re in much better shape because you can draw one of four 5s or one of four 6s to make #1 (75432), or #2 (76432), or an 8 to at least make the 10th best hand (87432).
Of any game, it can safely be argued that a deuce in 2-7 Triple Draw is the most powerful card relative to the game. Even more so than an ace in Omaha 8 or Stud 8.

No Limit 2-7 Single Draw: A pat jack is a favourite against any 1 card draw
While the goal of making as low a hand as possible is the same as in the limit triple draw version, the methods and criteria for a quality hand is significantly different in the no limit single draw version.
With only one draw, and no limit betting, hand strengths differ greatly versus in triple draw. With only one crack at improving your hand, your initial hand strength is hugely significant.
There is a lot more to the game than one might think, and the more you study and play, you’ll quickly discover this. But when it comes to that initial hand strength, any pat Jack, (even JT986) is a favorite over any drawing hand (even 7432x).
Think of it like a coin flip preflop in Hold ‘em. A pair is a slight favorite against two overcards. This is also the case with pat Jacks in 2-7 Single Draw. Therefore, if you are dealt a made hand Jack low or better, and you think your opponent will be drawing, you should be patting it (not drawing) and playing it aggressively before the draw.
Badugi: Build up! (start with lower cards)
Badugi plays identically to triple draw in structure and drawing rounds, but building your hand from your lowest cards up is even more important because the best 3-card hand will be the winner if no one has made a badugi.
Equities run far wider than in triple draw. Unsuited A23 and A34 may look very close, but the A23 is actually a near 4-to-1 favorite because the A34 must improve, while the A23 does not need to, yet still could.
The smoother (lower) you start, the better chance of winning you’ll have even if you don’t improve. If you have a 359 for example, the best hand you can make is a 9 badugi. If you don’t improve, any 3-card hand lower than a 9 beats you. Even if you do improve to a 9 badugi, there’s no guarantee it’ll be the best hand by the final draw if your opponent is drawing smoother than you.
Bottom line, start and go low! Not only is ace-deuce is a great start in Omaha 8, but also in Badugi!
Mixed game resources
Poker Books
Mastering Mixed Games – Dylan Linde
If I could only recommend one resource for both beginners to mixed games, and existing players looking to improve, it is Dylan Linde’s outstanding book. Linde provides both basic and advanced strategies for all games, including some of the more obscure ones you may only find in a live setting (Badeucy, Badacey). For under $40, The amount of information provided is invaluable.
A Poker Player’s Guide to Mixed Games – Ken Lo
This 2014 book may have flown under the radar, but it’s still available and an outstanding resource for both beginners and experienced players alike. It is incredibly thorough, going through the basics of each game before diving into deeper strategy. It’s actually the biggest book I have in my poker library at almost 700 pages, but not a page is wasted. Don’t let the size scare you. It’s well worth the read, and a great value also at under $40.
Super System 2 – multiple authors
This was the first book I read that really had multiple great chapters on mixed games. The original Super System does as well, but the information is now quite dated, while SS2 was written by more contemporary players (in 2005), such as Daniel Negreanu, Jennifer Harman and Todd Brunson, and still holds up quite well. Their sections (Negreanu, 2-7 Triple Draw; Harman, Limit Hold ‘em; Brunson, Stud 8 or better) I can still highly recommend.
Finding a physical copy of SS2 can be a bit difficult, but the Kindle version is available for under $10.
Run it Once Elite membership
This is on the pricier end of the spectrum at just under $1000/yr, but with coaches like Chris George, George Danzer and online mixed game wizard Iteopepe88, along with the huge amount of training RIO provides on No Limit Hold ‘em and PLO, a RIO membership will truly get you elite level training for all games.
Run It Up WCOOP review with Jason Somerville and Daniel Negreanu
I’ve said it before, and I’ll say it again. This is THE BEST free piece of content available on HORSE. In 2016, JCarver and DNegs sat down for a 4-hour video breakdown of Daniel’s WCOOP HORSE win. It’s awesome to hear Daniel go through his thoughts on the final table, and honestly, aside from the aforementioned Run It Once Elite content, its really the only place you can find a mixed game hand history review with an elite poker player. Oh, and have I mentioned that it’s FREE?!?!?
Twitch streams
Twitch has become a hugely popular source of poker entertainment, and learning. While the biggest streamers are generally No Limit Hold ‘em players, there are some streamers on the platform whose main focus is playing and growing mixed games. At the top of the list are PokerStars’ streamers Mason Pye (pyefacepoker), and Georgina James (GJReggie), along with Scott Kenyon (Pokerbrahs), who has crushed me both online and live, and is incredibly good at winning flips for table massages (but that’s another story).
Rec Poker PokerStars Home Games
The crew at Rec Poker are a great bunch of people, dedicated to growing poker for recreational players. Along with nightly No Limit Hold ‘em tournaments, a monthly series, and an international series, they run a monthly mixed game tournament series with a leaderboard and player of the year award. To prepare for the monthly mixed game, each Saturday they’ll run a warmup game of whichever the game of the month is.
It’s a great way to play and learn with a group of friendly folks, and as it’s a free home game, can be played from anywhere in the world, even the United States!
So be sure to check them out and jump on into the mixed games. You’ll find me there defending my Player of the Year title.
Good luck, and have fun in the ‘banana game’ streets!

via GIPHY
About Mike PatrickA veteran of both the Canadian sports media industry and poker scene, Mike has made the jump into poker media with cardplayerlifestyle.com.
Having worked his way from intern to television producer and from home game hero to semi-professional poker player, Mike brings knowledge and a competitive outlook from his experiences in the newsroom and at the tables to his writing.
Splitting time between his home in Toronto, Ontario and the bright lights of Las Vegas, you’ll likely find Mike at a poker table or a hockey game, especially when he’s in Vegas. (Go Knights go!)

หวยออนไลน์
เล่นหวยออนไลน์
ไพ่ออนไลน์
เว็บ คาสิโน
คาสิโน777

Read More »
คำถามเกี่ยวกับข้อกำหนดในการเดิมพัน คาสิโนออนไลน์ใหม่ในมิชิแกน

ลองดู Pot-Limit ใหม่ของ Omaha Everyday Legends

มีทัวร์นาเมนต์ Pot-Limit Omaha ที่ยิ่งใหญ่จัดขึ้นทุกวันที่ partypoker แต่แฟน ๆ ของ PLO ไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากเปิด PLO Daily Legends Daily Legends ยังคงได้รับความนิยมอย่างไม่น่าเชื่อเนื่องจากการโพสต์ของพวกเขา โครงสร้างตาบอดที่ออกแบบมาเป็นพิเศษของเราช่วยให้การแข่งขันสิ้นสุดลงในเวลาอันสมควรสำหรับผู้เล่นที่ต้องตื่นขึ้นมาเพื่อทำงานในเช้าวันรุ่งขึ้นและอื่น ๆ โครงสร้างทำสิ่งนี้โดยไม่ทำลายปริมาณยาเฉลี่ย จากนั้นมีการลงทะเบียนซ้ำอย่าง จำกัด การลงทะเบียนล่าช้าในทัวร์นาเมนต์ Daily Legends ของเราลดลงอย่างมากซึ่งเท่ากับสนามแข่งขันสำหรับทุกคน จนกระทั่งเมื่อไม่นานมานี้การแข่งขัน Daily Legend ถูกเล่นเป็น No-Limit Hold’em แต่ตอนนี้เราได้นำ PLO บางส่วนมาผสมกันแล้วเรามั่นใจว่าคุณจะต้องชอบมันมาก กำหนดการเบื้องต้นของตำนานประจำวันของ PLO ในตารางด้านล่างตำนาน PLO ประจำวันจะดำเนินการทุกวันตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ นี่คือการแข่งขัน Pot-Limit Omaha ใหม่ทั้งหมด 11 รายการที่มีราคาตั้งแต่ $ 2.20 ถึง $ 55 เพื่อเข้าสู่แต่ละวันของสัปดาห์ (Ամանակ (GMT) PLO Daily Legend MTT Buy-in 17:35 The Quarterback: $ 3K Gtd $ 22 18:05 The Chieftain: $ 5K Gtd 55 $ 18:05 The Scoop: $ 1.5K Gtd $ 7.50 18:05 The Forge: 750 Gtd $ 2.20 18:35 Double Suits: $ 3K Gtd $ 11 19:05 The Terrible $ 5K Gtd $ 33 19:35 Wheel: $ 2.5K Gtd $ 12.50 20:35 The Fantastic 44: $ 4K Gtd $ 44 21:05 The Fantastic 4: 1.5K Gtd $ 4.40 21:35 การบรรจุ: $ 2.5K Gtd $ 16.50 22:35 The Chop: $ 1K Gtd $ 3.30 $ นอกจากนี้ยังมีวันอาทิตย์ PLO Daily Legends ใหม่สามรายการที่มียอดซื้อสูงกว่า: Go ผ่านเกมใหญ่ $ 530 ทุกวันอาทิตย์ล้อเหล็ก 125 เหรียญ և ป้อมปืน 215 เหรียญավարտจบสัปดาห์อย่างมีสไตล์เวลา (GMT) PLO Daily Legend MTT ซื้อ 18:05 เกมใหญ่: $ 20K Gtd $ 530 18:35 Steel Wheel : $ 10K Gtd $ 125 19:30 ปราสาท: $ 15K Gtd $ 215 ตอนนี้ PLO Daily Legends ใหม่อาจอยู่ในล็อบบี้ปาร์ตี้โป๊กเกอร์แล้วทำไมไม่ลองดูบ้างอย่าตีพวกเขาคุณชอบโป๊กเกอร์ไหมเข้าร่วมปาร์ตี้ ถ้าคุณพร้อมที่จะไปทำงาน จากนั้นคลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด partypoker և เพื่อเริ่มต้น หากคุณมีบัญชีอยู่แล้วคลิกที่นี่เพื่อเปิด partypoker հարվածเพื่อตีตาราง

หวยออนไลน์
เล่นหวยออนไลน์
ไพ่ออนไลน์
เว็บ คาสิโน
คาสิโน777

Read More »
DraftKings กำลังเปิดตัวภายใต้การอนุญาตชั่วคราวของ Virginia Sports Betting

โป๊กเกอร์ระหว่าง COVID


Al my Algar “เกมโป๊กเกอร์บนดวงจันทร์” ห้าเดือนที่แล้ววันนี้ฉันเล่นโป๊กเกอร์สดมือสุดท้าย มันเป็นช่องว่างที่ใหญ่ที่สุดในเกมถ่ายทอดสดของฉันตั้งแต่ฉันเริ่มเล่นเกมในบ้านกับกลุ่มคนที่ลูกพี่ลูกน้องของฉันแนะนำให้รู้จักในปี 2550 และเซสชันถ่ายทอดสดครั้งสุดท้ายนั้นเกิดขึ้นกับคนอื่น ๆ ในกลุ่มเดียวกันซึ่งอ่อนแอลงอย่างมากนับตั้งแต่สมัยที่เราต้องการตารางสองตารางเป็นประจำ บางทีฉันอาจขับไล่พวกเขาչէไม่ใช่ว่าโป๊กเกอร์สดไม่ได้กลับมาที่พอร์ตแลนด์แม้ว่าจะมีรูปแบบที่ลดลงเล็กน้อย ห้องโป๊กเกอร์ที่ใหญ่ที่สุดของรัฐ Final Table และ Portland Meadows เปิดให้บริการพร้อมห้องเล็ก ๆ สำหรับเล่นเกม ฉันไม่ได้เข้าร่วมด้วยตัวเองเพราะฉันอยู่บนดาดฟ้าเพราะฉันช่วยคนที่มีปัญหาทางการแพทย์ฉันไม่สามารถที่จะค้นพบโดยบังเอิญเพราะความรักในโป๊กเกอร์ ไม่มีการแข่งขันสดผู้นำโป๊กเกอร์แปซิฟิกตะวันตกเฉียงเหนือได้ตายไปแล้วฉันหวังว่าจะมีอะไรมารายงานหลังจากเปลี่ยน WSOP.com เป็นวันครบรอบ 50 ปีของ World Poker (ใช่คุณอ่านถูกแล้วปีที่แล้วคือ 50 ปี) เป็น WSOP แต่นี่จะเป็นวันครบรอบ 50 ปี) แต่เหตุการณ์ล่าสุดเกิดขึ้นเมื่อกว่าหนึ่งสัปดาห์ที่แล้วดูเหมือนว่าพวกเขาจะไม่เพิ่มลงในฐานข้อมูล ดังนั้นฉันจึงเหลือเพียงคนเดียว ในช่วงห้าเดือนที่ผ่านมาฉันได้เล่นเกมออนไลน์ในวงกว้างมากกว่าที่ฉันมีมาเป็นเวลานาน ฉันเริ่มต้นที่คาสิโน Ignition จริงที่มีประสบการณ์ของฉัน ฉันไม่มีเงินสดเหลืออยู่ที่นั่น แต่แจ็คพอต NLHE Sit-n-Go ตัวแรกที่ฉันเล่นหลังจากที่ล็อคไปได้ดีฉันได้อีกอันในวันนั้น แต่ในช่วงเวลานั้นเงินรางวัลของฉันลดลงห้าเท่าใน GTD $ 25K, PLO เทอร์โบ և 6-Max Turbo: ฉันจบการเดินขบวนด้วยรางวัลเล็ก ๆ น้อย ๆ Portland Meadows ซึ่งเพิ่งเปิดก่อนการปิดตัวของ Oregon ได้ทำข้อตกลงกับ Bitcoin กีฬาไนโตรเจนเท่านั้น (บ้านของ The Poker Guys) ฉันซื้อ Bitcoin և ฉันโอนไปเป็นไนโตรเจนเพื่อเล่นในงาน Meadows หลายรายการจมสนามในคู่แรก จากนั้นฉันก็เริ่มเล่นเกมเงินสด PLO cash ของพวกเขาարฉันทำได้เยี่ยมมากหนึ่งในนั้นเก็บได้ 850 ลูกบาศก์เมตรในเวลาประมาณ 20 นาที แน่นอนฉันจองเซสชั่นทันทีโดยมีการสูญเสียลูกปืน 700 จากนั้นอีกอันหนึ่งเกือบ 1,500 ลูกบาศก์เมตร โชคดีที่ทั้งคู่เดิมพันน้อยกว่าชนะ แต่ในเวลาเดียวกัน! ในช่วงเวลานี้ Hyeang Tang ชักชวนให้ฉันเล่นเป็นส่วนหนึ่งของซีรีส์ American Cardroom High Five ฉันเล่น GTD PLO8 $ 30K, $ 40K GTD NLHE և $ 1K GTD Stud8 โดยไม่ต้องเข้าครึ่งบนของสนามด้วยซ้ำ เกมเงินสดไนโตรเจนยังคงดำเนินต่อไปได้ดีสำหรับฉัน แต่การแข่งขันก็เต็มไปหมด กลับไปที่ ACR ฉันได้รับเงินสด $ 20K PLO8 หลังจากเข้าสู่ 5 อันดับแรกในส่วนที่ดีของทัวร์นาเมนต์ เมษายนจบลงด้วยความจริงที่ว่าฉันยังไม่ได้เงินในการแข่งขันไนโตรเจน և การแพ้ PLO หลาย ๆ ครั้งติดต่อกันทำให้ยอดเงินของฉันหมดลง ที่ ACR ฉันทำตารางสุดท้ายของการแข่งขัน PLO สำหรับผู้เล่น 45 คน แต่เนื่องจากการซื้อคืนฉันจึงถูกผูกติดอยู่ ฉันกลับไปที่จุดระเบิดในวันที่ 1 พฤษภาคมด้วยความตั้งใจที่จะโฟกัสไปที่ดาวเทียม 6-Max มันไม่ได้ผลดีนัก ฉันทำเงินได้ 2 2 PLO เป็นเงินสด แต่มันก็แค่ขาดทุน 6-Max สำหรับดาวเทียมการแข่งขัน PLO Turbo ในช่วงหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมาก่อนที่ฉันจะได้รับแจ็คพอต SnG $ 2 ในสามสัปดาห์ և มากกว่า 20 ทัวร์นาเมนต์ในที่สุดฉันก็ได้รับ MTT Cash ในราคา 60/851 $ 30K GTD ไม่มาก แต่บางอย่าง ในขณะเดียวกันฉันก็เข้าร่วม ACR นอกเหนือจากกำไรเล็กน้อยของตั๋วดาวเทียม GTD 6-Max มูลค่า $ 500 แล้วมันยังไม่มีที่ไหนเลย เมื่อสิ้นเดือนฉันไปทำงานกับ Big Dog Poker ผ่าน PS Jeremy Harkin ดังนั้นฉันจึงสามารถลองใช้งานได้ในช่วงสุดสัปดาห์ Big O ที่พวกเขากำลังดำเนินอยู่ ฉันลองใช้มือในทัวร์นาเมนต์สี่รายการเกมเงินสดสองสามเกมเพื่อบอกว่าฉันไม่ได้เล่นและเคยย้อนกลับไปในสมัยของสโมสรผู้เล่นพอร์ตแลนด์ และมันไม่เคยดีเท่านี้มาก่อน เกม ACR ของฉันเริ่มต้นในต้นเดือนมิถุนายนเช่นเดียวกับส่วนที่เหลือในบัญชีของฉัน ฉันต้องเล่น Stud Cash Session ครั้งสุดท้ายซึ่งเป็นสิ่งที่ Ignition ไม่มี ในช่วงที่เหนื่อยหน่ายฉันมีเซสชันเงินสด 0.1 / 0.25 PLO ซึ่งทำให้ฉันมีความหวังในการทำกำไร 15 ถึง 10 แต่นอกเหนือจากนั้น nada ฉันแทบไม่ได้เล่นอะไรเลยในช่วงที่สามของเดือนระหว่างเซสชั่น Big Dog ครั้งสุดท้ายกับเซสชั่น ACR ครั้งล่าสุดของฉัน หลังจากวันที่ 1 กรกฎาคมเป็นการระบาดมีเพียงไฟไหม้ ไม่ใช่ว่าทุกอย่างเป็นไปด้วยดี ฉันมีข้อขัดข้องเล็กน้อยเล็กน้อย ($ 142/1095 สำหรับ 10K GTD և 23/155 6-Max Turbo) แต่มีมากกว่านั้นที่หน้าอกส่วนใหญ่เป็น 6-Max և PLO / PLO8 จากนั้นสิ่งต่างๆก็เริ่มเปลี่ยนไปหลังจากผ่านไปครึ่งเดือน 11/175 $ 6- ราคาคืนสูงสุด $ 44 ตั๋วดาวเทียมสำหรับซีรีส์ฤดูร้อนของพวกเขา $ 10,000 GTD O8 (ที่ฉันได้ 14/145) อีกนาทีหนึ่งของ GTD Turbo 3K $ և 2/176 บน 6Max โดยมีเพียงสองรูปปั้น (หนึ่งในนั้นคือ GTD $ 250K พร้อมติดตั้งดาวเทียม) ฉันทำลายทัวร์นาเมนต์สองสามรายการโดยได้รับเงิน 6/215 เหรียญใน 5K PLO8 หักไม่กี่ได้รับรางวัลดาวเทียม GTD 6-Max มูลค่า 35,000 เหรียญ (แตก) มีเวลาไม่กี่วัน แต่เล่นสองทัวร์นาเมนต์ในเวลาเดียวกัน (ซึ่งฉัน ไม่ค่อยทำ) ฉันทำเพราะฉันแก่ և ช้า) ทำให้ตารางสุดท้ายของทั้งสอง คืนนี้ขึ้นอยู่กับตารางสุดท้ายของ $ 4K GTD NLHE 6-Max և Thousandaire Maker @IgnitionCasino pic.twitter.com/bcyI8eNumi— โป๊กเกอร์รายการ “สังคมและห่างไกลทางอารมณ์” (@pokermutant) (5 สิงหาคม 2020 เมื่อคุณเริ่มต้นเพียง 12 รูเบิล) ฉันสังเกตเห็นว่ามีการแข่งขัน 6-Max บางรายการที่จะจัดขึ้นในระหว่างซีรีส์ในวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา ฉันคิดว่าจะเล่นทั้งสามวันนี้ แต่ทั้งคู่เริ่มก่อนที่ฉันจะตกงาน ฉันอยากจะนั่งในห้องนั่งเล่นเพื่อที่ฉันจะได้คุยกับภรรยาของฉันในที่สุดฉันก็เลยซื้อของไป $ 215 เพราะขนาดของหน้าจอแล็ปท็อปของฉัน (ถ้าฉันอยู่ในสำนักงานฉันจะใช้คอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่) สิ่งนี้นำไปสู่การทะเลาะวิวาทกันมากมาย ฉันทะเลาะกันตอนเริ่มเกมเสียชิปไปหนึ่งในสามจากนั้นก็ลดลงเหลือ 1/3 ของยาเริ่มต้น ดูเหมือนฉันจะอยู่ที่นั่นมานานแล้ว แต่เมื่อดูประวัติของมือแล้วดูเหมือนว่าฉันสามารถกลับไปที่ปิรามิดแห่งแรกได้ภายในสิ้นชั่วโมงแรก ในตอนท้ายของรอบใหม่ผู้เล่น 75 ปอนด์มาทางขวาของฉันและยังคงวางเมาส์เหนือผู้เล่นคนอื่น ๆ เกือบทุกคน เขาตบมืออีกฝ่ายที่นั่งอยู่บนโต๊ะ มือที่สามที่เขากดด้วย A ♦ J ด้วย 60 ลดลง 60bb เมื่อเขาเพิ่มคู่ของสิบ เขาวางเดิมพัน 6x 3 ในมือถัดไป มือ 4 เขาเพิ่มผู้เล่นอีกคนเป็นสองเท่าที่ผลักดัน 9 oving 8 և A ได้รับ Q โดย ที่ և 30bb เขาจับมือ 5, 6 և 7 ในวันที่ 8 เขาปล่อยปุ่ม և ฉันเรียก T ♠ K พร้อมเผย Q ♠ 8 ของเขา คราวนี้เขาเพิ่มฉันเป็นสองเท่าและฉัน – มากถึง 40 กิโลกรัม เขาอายุ 12 ปี อย่างไรก็ตามสิ่งนี้ไม่ได้หยุดความบ้าคลั่ง มือถัดไปคือเพิ่มจาก UTG เป็น 35 bb, և คนบ้าถูกเขย่า 7 ♦ 5:. T ♠ Q เดิมที่มี և maniac เพิ่มขึ้นสองเท่าเป็นմիլի 4 หมื่นล้าน เขาจับมือของเขา แต่ทำอีกครั้งแล้วหมอบลงอีกครั้งและตกลงไปใน BB ของฉัน (և วอนหม้อใบเล็ก) ซึ่งเบี่ยงเบนไปด้วยการเพิ่ม 4 พันล้านครั้งถูกปล่อยให้อยู่ในมือเดียวโดยที่ฉันเพิ่มเป็นสองเท่าเป็น և 66 กก. อย่างน้อยก็ช้าลงเล็กน้อย อะไรคือสาเหตุที่ฉันตัดตาลูกผิดเวลา? มู่ลี่มีขนาดสูงสุด 600/1200/120 ขณะนี้มีผู้เล่นเพียงสี่คนบนโต๊ะเหลือเพียง 100 กว่าคนและครึ่งหนึ่งของเราได้รับค่าตอบแทน ฉันทำได้ดีเกือบ 75 ปอนด์ซึ่งทำให้ฉันอยู่ใน 10 อันดับแรกในเวลานั้น คนบ้าหนัก 40 กิโลกรัม ฉันมี 4 ♠ Q ใน BB ซึ่งฉันสามารถเรียกได้ว่าเพิ่มขึ้นเล็กน้อย แต่ฉันไม่ได้ตั้งใจเล่นจริงๆ ปุ่ม (22bb) ยกขึ้นหนึ่งนาที և SB maniac กด և ไม่เห็นทั้งหมดฉันโทรไป ปุ่มถูกพับไว้ և ฉันต่อต้านการแข่งขัน 9 ♣ 8 ♣ แต่เก้า և กลายเป็นโซฟาคลับที่ริมฝั่งแม่น้ำունหนักประมาณ 100 กิโลกรัม և ฉันถูกทิ้งให้อยู่ใน 10 อันดับแรก มือสุดท้ายของฉันกับคนบ้าคือเพียง 5 มือต่อมาเมื่อเขาตี 9 ♣ K ♦ด้วยลำเปิด S open K կոของฉันกับ J ♥ K և ของฉันตีเก้าอีกครั้งบนพื้น ฉันเข้ามาใหม่ แต่แพ้การแข่งขันจากมือแรก my 1.5 พันล้าน สี่เท่าบนมือสองของฉัน มือสุดท้ายของฉันใน BB ฉันมี A ♠ 7 ♣ և 4bb ปิรามิดขนาดใหญ่สั่น 2 ♥ 4 เกิน և ฉันเรียกว่า เขาได้เต็มบ้าน

หวยออนไลน์
เล่นหวยออนไลน์
ไพ่ออนไลน์
เว็บ คาสิโน
คาสิโน777

Read More »
DraftKings กำลังเปิดตัวภายใต้การอนุญาตชั่วคราวของ Virginia Sports Betting

สรุปเดือนธันวาคม 2019 สิ้นยุค

สุขสันต์วันคริสต์มาสฉันเริ่มมีความสุขในช่วงเดือนธันวาคม և เดือนนั้นอยู่ในหัวของฉันแล้ว กำหนดการสัมภาษณ์กับ High Stakes crusher การขัดเงางานวิจัยมากมาย ฉันอยู่ในสถานที่ที่สะดวกสบาย พีซีเครื่องใหม่เกือบหมดแล้วที่สามารถกำหนดค่า HUD և เกมของฉันได้อย่างง่ายดายในที่สุดก็ถึงจุดสูงสุดใหม่ แต่จากช่วงเวลาหนึ่งไปอีกช่วงหนึ่งเขาสูญเสียแรงจูงใจทั้งหมด ที่แย่ไปกว่านั้นคือโดยทั่วไปแล้วฉันค่อนข้างอารมณ์ไม่ดีเมื่อคิดถึง Spin & Goes เหตุผลนี้ก็คือ Pokerstars เพิ่มประสบการณ์ 1% สำหรับส่วนแบ่งหลักของฉัน (60s / 50s) ในขณะที่ลดเวลาตาบอดหนึ่งเส้นสำหรับ Spin & Goes ฉันให้รายละเอียดเกี่ยวกับ Forumpost ดังนั้นฉันจะไม่เบื่อที่จะส่งรายละเอียดที่นี่ և ฉันจะสรุปให้สั้น ๆ ซึ่งหมายความว่าผู้เล่นทั่วไปจะไม่สามารถสร้างชิปสำหรับแต่ละเกมได้มากเท่าที่เคยทำได้ ฉันไม่ได้เล่นเกมอีกเลยตั้งแต่วันนั้น! แต่การเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นดูเหมือนจะไม่เพียงพอเพียงสองสัปดาห์ต่อมาพวกเขาได้เพิ่มโมเมนตัมอีกครั้งมากถึง 1% ในขณะที่เงินเดิมพันของปี 1950 กลายเป็นแรงหนุน ฉันกำลังจะจบลงหลังจากเปลี่ยนอาชีพครั้งแรก แต่มันทำให้การตัดสินใจขั้นสุดท้ายง่ายขึ้นมากสำหรับฉัน คุณคิดว่าตั้งแต่ฉันเล่น Expressos กับ Winamax มันจะไม่ส่งผลกระทบต่อฉัน և จนกว่าจะเป็นจริงบางส่วน การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะทำให้มาตรวัด / ชานชาลาที่หมุนได้ทั้งหมดแย่ลงเนื่องจากสระอื่น ๆ จะแห้ง และโดยปกติแล้วห้องอื่น ๆ ส่วนใหญ่จะเพิ่มเรคไม่กี่เดือนหลังจาก Pokerstars ใช่โพสต์นี้จะเป็นโพสต์สุดท้ายเกี่ยวกับ Spins / Expressos ที่นี่ สัญญาของฉันถูกแช่แข็งฉันจะไปในทิศทางอื่นต่อจากนี้ มันเป็นการเดินทางที่ยอดเยี่ยมฉันไม่เสียใจอะไรมากมาย ฉันได้พบเพื่อนมากมายในชุมชน Spin & Go ที่ฉันไม่อยากพลาดอีก! อันที่จริงฉันจะไม่อยู่คนเดียวในบทต่อไปเพราะเพื่อนร่วมงานวิจัยของฉันอยู่ในเรือลำเดียวกัน สิ่งนี้จะทำให้ทุกอย่างง่ายขึ้นมาก สิ่งที่ดีอีกอย่างคือความคิดของฉัน և ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับโป๊กเกอร์ของฉันอยู่ในระดับที่สูงมากซึ่งหมายความว่าฉันอาจจะประสบความสำเร็จในทุกขนาดที่ฉันเลือกได้ในเวลาอันสั้น แต่แล้วสิ่งที่คาดหวัง? ตอนนี้ฉันจะสนุกกับคริสต์มาสժամանակըเทศกาลวันหยุด การชาร์จแบตเตอรีกับครอบครัวเพื่อน ๆ พยายามหาระยะห่างในเกมเตรียมจิตใจสำหรับบทต่อไปของอาชีพโป๊กเกอร์ของฉัน ฉันจะให้ PLO (Pot Limit Omaha) ตั้งแต่ต้นเดือนมกราคม ฉันจะศึกษาเกมխաղալเล่นไมโคร ฉันต้องตัดสินใจระหว่าง MTT և PLO և เพราะฉันต้องการให้เกมเหล่านี้มีอนาคตที่สดใสในจักรวาลโป๊กเกอร์ออนไลน์ ฉันแน่ใจว่าฉันจะได้รับรางวัล Mid-Stakes MTTs ทันทีโดยไม่ต้องใช้ความพยายามมากนักอย่างไรก็ตามฉันได้ตัดสินใจเลือก PLO ฉันชอบความท้าทายนี่เป็นสิ่งใหม่สำหรับฉันเพราะฉันไม่เคยเล่น PLO มาก่อนมากนัก (ส่วนใหญ่ก็ต่อเมื่อฉันเล่นกับเพื่อนของคุณในขณะที่สนุกสนานเพราะ “ฮีโร่” ทั้งหมดในทีวีกำลังเล่นอยู่) ฉันคาดว่าจะเป็นผู้เล่นที่แพ้ในตอนแรก แต่ฉันต้องปรับปรุงอย่างรวดเร็ว เลิกพูดถึงอนาคตกันเถอะ: มาดูอดีตกันเถอะ นี่คือผลการแข่งขันของฉัน (2 วันในการเล่น) สำหรับเดือนธันวาคม և หลังจากนั้นเราจะย้อนกลับไปดูหลุมปี 2019 เมื่อมันจบลง เงินรางวัล 50 € Expressos 100.00 €€ EV: 427.08 €จำนวนทัวร์นาเมนต์ทั้งหมด: 58ITM 36.21% EV ITM: ชิป EV 41.10% / ทัวร์นาเมนต์ 117ROI: 3.45% EV ROI: สถิติทั้งหมด 14.73% ในขณะที่ฉันอยู่ในทัวร์นาเมนต์ Smart Spin – ทั้งหมด เงินรางวัลทั้งหมด 14376: 937.59 € EV กำไรทั้งหมด: 8683.63 €บางท่านอาจไม่เข้าใจว่าทำไมฉันถึงจบบทนี้โดยสมบูรณ์գլուխมันไม่ใช่ทางเลือกที่ง่าย ฉันยังคงมีเป้าหมายที่ไม่สำเร็จในการหมุนซึ่งทำให้ฉันรำคาญมาก อยากจะรู้สึกขนลุกเมื่อโดนตัวคูณใหญ่ ป้อมอยู่ที่ 35k-ish Spin & Goes / Expressos ฉันไม่ได้เล่นตัวคูณ 100x ขึ้นไปสักครั้ง แต่ฉันเดาว่าฉันต้องปล่อยมันไป นอกจากนี้ฉันยังได้สิ่งที่ฉันฝันถึงเพราะฉันไม่เคยมีส่วนร่วมกับเงินในเวลาเดียวกัน ฉันรู้สึกตื่นเต้นที่ได้เข้าสู่สิ่งนี้เนื่องจากบล็อกโพสต์นี้จะสรุปบทสำคัญในชีวิตของฉัน แม้จะสิ้นสุดยุค … ฉันภูมิใจในสิ่งที่ประสบความสำเร็จ և ไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับฉันที่จะพลาด … มันยากที่จะพูดออกมาในสิ่งที่ฉันรู้สึกตอนนี้ แบบนี้: ถูกใจกำลังโหลด …

หวยออนไลน์
เล่นหวยออนไลน์
ไพ่ออนไลน์
เว็บ คาสิโน
คาสิโน777

Read More »